Teenused

Kohtuväline võlgade sissenõudmine

Võetakse ühendust võlgnikuga, selgitatakse välja võlgniku majanduslik olukord, saadetakse võlgnikule hagihoiatus kui pärast neid toiminguid võlgnik vabatahtlikult võlga ei tasu, koostatakse vastavalt kliendi soovile kas esialgu maksekäsu kiirmenetluse avaldus või koheselt hagiavaldus ja antakse asi kohtusse menetlemiseks.

Sissenõudmisprotsessi etapid on järgmised:
 • Võlgnikule esitatakse kirjalikke nõudeid.
 • Võlgnikule saadetakse nõudmisi e-kirja ning SMS-iga.
 • Võlgnikuga suheldakse telefoni teel.
 • Võlgnikuga kohtutakse lahenduste leidmiseks.
 • Vajaduse korral koostatakse maksegraafik, selle järgimist kontrollib Capital Inkasso.
 • Võlgniku andmed avalikustatakse, sh Äripäevas ja Krediidiinfo AS maksehäireregistris.
 • Teostame visiite võlgniku elu- või asukohta.
 • Hagihoiatus kümne päeva möödudes võlateatise saatmisest.
 • Mittetasumise korral kohtumenetlust kliendi nõusolekul.
 • Raporteid vastavalt kliendi soovidele.

Kohtulik võlgade sissenõudmine

Algatatakse peale kohtuvälise võlanõude menetluses tulemuse mittesaavutamist või kohtuvälises menetluses saavutatud kokkulepete mittenõuetekohase täitmise korral. Kohtusse esitatakse hagi võlgnevuse väljamõistmiseks koos viiviseintressiga. Hagi rahuldamisel ja kohtuotsuse jõustumisel pööratakse jõustunud kohtuotsus täitmisele.

Koostöölepingu sõlmimisel Capital Inkasso OÜ-ga, on Teil võimalik üheks aastaks saada enda käsutusse Capital Inkasso sissenõudetempel, millega saate märgistada enda poolt välja saadetavad kordusarved või meeldetuletuskirjad. Templil on kiri :”Arve mittetasumisel loovutame nõude Capital Inkassole sissenõudmiseks”. Nii teavitate, et arve tasumata jätmisel antakse nõue üle Capital Inkasso OÜ-le. Kui võlgnik tasub oma võla koheselt, olete raha kokku hoidnud, sest kolmas osapool ei pidanud sekkuma.

Pakume oma klientidele järgmiseid õigusalaseid teenuseid:
 • Õigusalane konsultatsioon;
 • Läbirääkimistel esindamine;
 • Dokumentide (nt lepingud, sh projektid, arvamused jne) koostamine;
 • Esindamine hagi-, pankroti-, likvideerimis-, ja täitemenetluses.

Pakume kliendile taustauuringuteenust olemasolevate või tulevaste tehingupartnerite võimalike maksehäirete jälgimiseks. Taustauuringu peamine eesmärk on pakkuda Kliendile võimalust ennetada võimalikke riske krediteerimisel ja anda kindlust uute potentsiaalsete klientide krediidikõlblikkuse otsustamisel. Kontroll tagab Teile kindluse kõikide krediidiotsuste tegemisel.

Maksekäsu kiirmenetlus on formaliseeritud menetlus, mis võimaldab võlausaldajal hagimenetlusest kiiremini ja väiksemate kulutustega saada täitedokument (maksekäsk).
Maksekäsumenetluses ei toimu kohtuistungit ning kohus teeb lahendi üksnes maksekäsu kiirmenetluse avalduse põhjal. Nõude suurus maksekäsu kiirmenetluses ei või ületada 100 000 Eesti krooni ja kõrvalnõuete summa ei või ületada põhinõuet.

Kui kliendil on tema kasuks jõustunud kohtuotsus või muu täitevmenetluse algatamist sätestav kokkulepe, esindame Teid täitemenetluses: hoolitseme selle eest, et kõik vajalikud dokumendid esitatakse täitevametnikule võimalikult kiiresti, ning hoiame Klienti pidevalt kursis täitevmenetluses toimuvaga.

Koostame akti milles tuuakse ära menetluse käigus saadud info, viidatakse EV Raamatupidamise Toimkonna juhendi (RTJ) punktidele ja tehakse ettepanek kanda nõue kuludesse kui ebatõenäoliselt laekuv.

Sul on tekkinud võlgnevus. Oled kunagi kergekäeliselt võtnud laenu või sõlminud mõne muu lepingu, millest tulenevad kohustused on jäänud täitmata, sest õigeaegselt ei olnud rahapuudusel võimalust võlga tasuda või Sa lihtsalt unustasid seda teha.

Nüüdseks saad võlausaldajatelt ja/või inkassofirmadelt kirju, mis on täis ähvardusi ja arusaamatult suuri nõudeid. Võib-olla on võlausaldaja pöördunud Sinu vastu kohtusse. Võimalik, et nõue on juba kohtutäituri käes.

Sa tahaksid ja Sul isegi oleks võimalik hakata võlgnevust tasuma, kuid võlausaldajaga on ebameeldiv suhelda ning niivõrd suurt summat, kui Sinult nõutakse, pole Sa nõus maksma.

Kui eelnev tekst kirjeldas Sinu olukorda, siis oled jõudnud õigesse kohta. Pakume Sulle võlanõustamise teenust, mille raames:
 • Selgitame välja nõude suuruse ning analüüsime nõude alusdokumente, et hinnata, kas Sinu vastu esitatud nõue on üldse põhjendatud
 • Suhtleme ise võlausaldajaga, et säästa Sinu aega ja närve
 • Koostame lepingud tagamaks, et kokkulepitud summa tasumise korral võid antud probleemi igaveseks unustada
 • Teeme kõik endast oleneva, et võlausaldajale tagasimakstav summa oleks mõistlik ja Sinule jõukohane
 • Vajadusel analüüsime Sinu kulusid ja tulusid ning selgitame välja, kust saaksid rohkem säästa, et võlakoormast kiiremini ja odavamalt vabaneda

Kui soovid meie abi oma võlgnevuse likvideerimiseks siis võta meiega julgesti ühendust.