Kohtuväline võlgade sissenõudmine

 

Võetakse ühendust võlgnikuga, selgitatakse välja võlgniku majanduslik olukord, saadetakse võlgnikule hagihoiatus kui pärast neid toiminguid võlgnik vabatahtlikult võlga ei tasu, koostatakse vastavalt kliendi soovile kas esialgu maksekäsu kiirmenetluse avaldus või koheselt hagiavaldus ja antakse asi kohtusse menetlemiseks.

 
Sissenõudmisprotsessi etapid on järgmised:
 
  • Võlgnikule esitatakse kirjalikke nõudeid.
  • Võlgnikule saadetakse nõudmisi e-kirja ning SMS-iga.
  • Võlgnikuga suheldakse telefoni teel.
  • Võlgnikuga kohtutakse lahenduste leidmiseks.
  • Vajaduse korral koostatakse maksegraafik, selle järgimist kontrollib Capital Inkasso.
  • Võlgniku andmed avalikustatakse, sh Äripäevas ja Krediidiinfo AS maksehäireregistris.
  • Teostame visiite võlgniku elu- või asukohta.
  • Hagihoiatus kümne päeva möödudes võlateatise saatmisest.
  • Mittetasumise korral kohtumenetlust kliendi nõusolekul.
  • Raporteid vastavalt kliendi soovidele.

 

Kohtulik võlgade sissenõudmine

 

Algatatakse peale kohtuvälise võlanõude menetluses tulemuse mittesaavutamist või kohtuvälises menetluses saavutatud kokkulepete mittenõuetekohase täitmise korral. Kohtusse esitatakse hagi võlgnevuse väljamõistmiseks koos viiviseintressiga. Hagi rahuldamisel ja kohtuotsuse jõustumisel pööratakse jõustunud kohtuotsus täitmisele.